top of page

Diensten

Wet- en regelgeving, privacy gedragscode en algemene voorwaarden

 

Je ziet ze steeds vaker, de particulier onderzoeker, in de volksmond beter bekend als privé detective. Er valt de laatste jaren een enorme groei te bespeuren van deze sector die niet geheel onlogisch lijkt. Politie en justitie moeten steeds vaker prioriteiten stellen bij keuzes in de aanpak van zaken. Waren het voorheen nog relatief “minder zware”zaken die niet opgepakt konden worden, is dat tegenwoordig écht wel anders.

U als burger/onderneming loopt de kans geconfronteerd te worden met ernstige vormen van criminaliteit. Mocht dit al meer dan vervelend zijn, hoe vervelend is het dan vervolgens te moeten vernemen dat de politie uw zaak  niet oppakt. Er is bij de politie steeds minder tijd om de zogenaamde “midden criminaliteit”aan te pakken, vaak die zaken die u als burger/ondernemer het meest direct raken. 

De particulier onderzoeker voorziet in een behoefte waar de overheid dan ook steeds meer en steeds vaker niet meer aan toe komt. Het gevolg is een waarneembare groei in deze beroepssector. Om enerzijds wildgroei in deze beroepsgroep te voorkomen doch anderzijds ook toezicht op deze beroepsgroep te kunnen blijven behouden, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid gezorgd voor wetgeving (Wet Particuliere Beveilgingsorganisaties en Recherchebureaus) Gelijktijdig is er binnen deze branche een zogenaamde Privacy Gedragscode opgesteld en vastgesteld. Deze gedragscode bindt niet alleen de bij de VPB aangesloten particuliere onderzoeksbureaus, maar is door de Minister van Justitie algemeen verbindend verklaard voor alle particuliere onderzoeksbureaus die een vergunning behoeven. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt én beveiligd en dat uw privacy in de toekomst ook gewaarborgd blijft.
Tevens is per 26 mei 2018 de nieuwe AVG van kracht.

Om wildgroei in deze sector te voorkomen moet elke Particulier Onderzoeker in het bezit zijn van een diploma particulier onderzoek. Met dat diploma kan vervolgens een vergunning worden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Na goedkeuring ontvangt de particulier onderzoeker een POB nummer. Op deze wijze ziet de overheid toe dat onanfhankelijke waarheidsvinding slechts plaats vindt binnen wettelijke kaders met inachtneming van een daarbij behorende en vastgestelde privacy gedragscode.

bottom of page